algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN CAMPING LES MURETS 

Iedereen die zich op het terrein bevindt, heeft kennis genomen van dit reglement. Bij ons kom je voor de rust. Wie het gezellig houdt en de regels respecteert is welkom. Wij waken over het rustige karakter van de camping en spreken kampeerders aan die de rust even uit het oog verloren zijn. Indien u geen gevolg geeft aan de vraag naar rust en kalmte, zal u de camping voortijdig verlaten.

RESERVATIE

 • De reservering wordt slechts effectief na akkoord van camping Les Murets (door een reservatiebevestiging via e-mail) én na ontvangst van de aanbetaling/voorschot én na aanvaarding van de algemene voorwaarden bij de online reservering.
 • De reserveringen zijn slechts bindend voor camping Les Murets indien camping Les Murets ze heeft aanvaard. Camping Les Murets is vrij om dit te doen of te weigeren in functie van de beschikbaarheid en, in het algemeen, in alle omstandigheden die de uitvoering van de gemaakte reservering kunnen verhinderen. Camping Les Murets biedt campingplaatsen aan, in de traditionele betekenis, en de campingplaatsen zijn hiervoor speciaal ontworpen. Camping Les Murets behoudt zich het recht voor iedere reservering te weigeren die in strijd is met dit principe of het probeert te omzeilen.
 • De reservering van een kampeerplaats is strikt persoonlijk. Een reservering mag in geen geval worden onderverhuurd of overgelaten zonder voorafgaandelijk akkoord van camping Les Murets.
 • Camping Les Murets behoudt zich het recht voor de toegang tot de camping te weigeren aan groepen of gezinnen waarvan het aantal deelnemers de capaciteit van de gehuurde kampeerplaatsen overschrijdt.

GROEPSBOEKING

 • Iedere boeking van méér dan 6 personen door dezelfde fysieke persoon of door verschillende fysieke personen, die elkaar kennen en zich tezamen verplaatsen met dezelfde motieven, op dezelfde verblijfsdata en allemaal op camping Les Murets verblijven, op dezelfde gereserveerde plaatsen, wordt beschouwd als een groepsboeking.
 • Voor iedere aanvraag voor een groepsboeking, gelieve contact op te nemen via de mail met camping Les Murets. De camping behoudt zich het recht voor uw boekingsaanvraag te bestuderen vóór de aanvaarding of de weigering daarvan.

TARIEVEN EN TOERISTENBELASTING

 • De vermelde prijzen zijn geldig voor het seizoen 2024. Ze stemmen overeen met één nacht en zijn uitgedrukt in euro, BTW inbegrepen.

BETALINGSVOORWAARDEN

 • Voor reserveringen die meer dan 14 dagen voor de aanvang van het verblijf worden gemaakt, moet een aanbetaling/voorschot van 40% van het totaalbedrag worden voldaan, binnen 14 dagen na boekingsdatum. Het saldo wordt uiterlijk 14 dagen voor de aanvangsdatum van het verblijf betaald. Indien de klant het saldo niet uiterlijk 14 dagen voor de aanvangsdatum van het verblijf voldoet aan camping Les Murets, behoudt Les Murets zich het recht voor om de reservering te annuleren en de kampeerplaats opnieuw voor verhuur aan te bieden.
 • Voor reserveringen die minder dan 14 dagen voor aanvang van het verblijf worden gemaakt, dient het volledige bedrag op het moment van de reservering te worden voldaan (aanbetaling/voorschot van 40 % + saldo van het verblijf).

ANNULERING EN WIJZIGINGEN

 1. Wijziging van de reservering
  De klant kan schriftelijk (per e-mail) bij de camping om een wijziging in dezelfde camping betreffende zijn verblijf (data, type kampeerplaats) vragen, op basis van beschikbaarheid en mogelijkheden. Uitstel naar het volgende seizoen wordt niet geaccepteerd. Bij afwezigheid van wijziging dient de klant zich te houden aan de oorspronkelijke reserveringsvoorwaarden of kan hij het verblijf annuleren volgens de voorwaarden van de eigen annuleringsverzekering. Camping Les Murets voorziet niet in een annuleringsverzekering. Die moet zelf elders afgesloten worden.
 • Elk verzoek tot verlenging van de verblijfsduur zal op basis van beschikbaarheid en volgens de geldende tarieven worden gehonoreerd.
 • Elk verzoek tot verkorting van de verblijfsduur wordt beschouwd als een gedeeltelijke annulering en is onderhevig aan de voorwaarden inzake annuleringen en vroegtijdig afbreken van het verblijf.

2. Annulering door toedoen van camping Les Murets

In geval van annulering door toedoen van camping Les Murets, behalve in geval van overmacht, worden de overgemaakte bedragen voor de reservering volledig terugbetaald. Deze annulering kan echter geen aanleiding geven tot de betaling van schadevergoedingen en interesten.

 3. Annulering uit hoofde van de kampeerder

– Annulering tot 14 dagen voor de aanvang van het verblijf:
De aanbetaling/het voorschot van 40% van het bedrag van het verblijf wordt door de camping als annuleringskosten ingehouden. De overgemaakte bedragen, verminderd met het bedrag van de aanbetaling/het voorschot worden terugbetaald.

– Annulering minder dan 14 (veertien) dagen voor uw aankomst:
Geen van de overgemaakte bedragen worden door de camping terugbetaald.

JE VERBLIJF

 1. Aankomst
 • De aankomstdagen kunnen variëren. Aankomst is tussen 13.00 uur tot 21.00 uur. 
 • Alle personen die zich op het terrein begeven, melden zich bij aankomst bij de receptie aan.
 • Iedereen die zich op het terrein bevindt, bekent kennis te hebben genomen van dit reglement. Elke inbreuk kan uitsluiting tot gevolg hebben zonder enige vergoeding of terugbetaling.

2. Tijdens uw verblijf

Verantwoordelijkheid & aansprakelijkheid 

 • Het is aan de kampeerder om zich goed te verzekeren: de kampeerder is verantwoordelijk voor het toezicht op zijn persoonlijke voorwerpen (fietsen, enz.). De camping wijst elke verantwoordelijkheid af voor elk incident dat onder de burgerlijke aansprakelijkheid van de kampeerder valt. Voor schade aan, of verlies/diefstal van persoonlijke of andermans eigendommen, en/of voor lichamelijk letsel, ontstaan onderweg of tijdens de huurperiode, kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld.
 • Alle klanten moeten zich schikken naar de bepalingen van het huishoudelijke reglement. De huurder is verantwoordelijk voor een goede behandeling van het gehuurde. Iedere huurder is verantwoordelijk voor de problemen en schade veroorzaakt door de personen die samen met hem verblijven of hem bezoeken.

3. Vertrek

 • Kampeerplaatsen: op de vertrekdag die staat aangegeven in de reservering dien je de kampeerplaats voor 13u ’s middags te verlaten. De kampeerplaats dient in perfecte staat te worden achtergelaten. Eventuele reparaties indien deze nodig blijken, worden in rekening gebracht.
 • Voor ieder laattijdig vertrek kan je een extra dag worden aangerekend ter waarde van de geldende nachtprijs.

RUST & SCHOONHEID VOOR IEDEREEN

 • De kampeerders nemen de openbare rust, de welvoeglijkheid en de zedelijkheid in acht. Niemand mag zich door gedrag, houding of uitlating aan kritiek blootstellen.
 • Vanaf 22 uur is het rustig, vanaf 23 u enkel zachtjes praten, om 24 uur volledige stilte. Bezoekers, die niet op de camping kamperen, verlaten het terrein ten laatste voor 22 uur. Graag niet meer afwassen na 23 uur.
 • Ook tijdens de dag hou je geluid privé. Zet geen radio of een ander geluidstoestel op.
 • De slagboom gaat dicht om 22u en gaat opnieuw open om 8u. Autoverkeer is niet toegestaan tussen 22 en 8 uur. Auto’s die intussen toekomen, blijven op de parking aan de ingang. Uitrijden kan enkel voor noodgevallen.
 • De parkings kunnen gebruikt worden door de kampeerders voor het plaatsen van auto’s. Aanhangwagens, kampeermiddelen en anderen mogen niet gestald worden op deze parkings.
 • De kampeerplaatsen en de plaats er rond, alsook de installaties voor gemeenschappelijk gebruik worden netjes gebruikt en gehouden. In geval van schade aan de installaties van het kampeerterrein en bij ongeval moet de uitbater onmiddellijk worden gewaarschuwd. Toegebrachte schade aan inrichting en beplanting kunnen in rekening gebracht worden.
 • Het is ten strengste verboden spijkers in bomen te slaan of die op enigerlei andere wijze te beschadigen.
 • Verblijvers woelen geen grond om of graven deze niet uit. Alsook het ingraven van leidingen, kabels enz. is niet toegestaan. Gebeurt dit toch en er worden ondergrondse leidingen beschadigd komen de reparatiekosten ten laste van de kampeerder. Bestaande leidingen van water, riolering en elektriciteit mogen onder geen enkel beding worden gewijzigd.

SANITAIRE VOORZIENINGEN

De sanitaire voorzieningen dienen alleen gebruikt te worden waarvoor ze bedoeld zijn.

 • AFWASTAFELS: enkel voor de afwas of een kledingstuk uit te wassen. Laat de afwasplaats netjes en droog achter na gebruik. Niet om zichzelf te wassen. Wees spaarzaam met water.
 • TOILET: naast een wc is er op elk toilet een kleine wastafel, spiegel en elektriciteit voorzien voor een ochtend- en avondtoilet met privacy. Hier doe je geen afwas. 
  • Spoel geen chemische middelen door het toilet. Dit heeft grote nadelige gevolgen voor de septische put (septic tank). 
  • Om verstopping van de afvoer en septic tank te voorkomen mogen geen vochtige doekjes, maandverband, tampons of inlegkruisjes door het toilet gespoeld worden. Gooi deze weg in de vuilnisbak. 
  • Gooi geen vet- en/of etensresten door het toilet. Gooi dit weg in de daartoe voorziene afvalcontainer. 
 • WASTAFELS: enkel om zichzelf te wassen en dus niet om de afwas te doen
 • CHEMISCH TOILET: voor campers/caravans 
 • AFVALWATER (caravans/campers): voor het lozen van afvalwater is er een speciale plaats voorzien. Het lozen van afvalwater mag onder geen beding op de kampeerplaats.  
 • DOUCHES: wees graag spaarzaam met water. Na gebruik wordt de vloer van de douche altijd ‘droog’ getrokken met de daarvoor bestemde trekker. 
 • WATERTAPPUNT: om water te tappen en niet om de afwas te doen. Hier ook geen afwaswater wegspoelen. 

ELEKTRICITEIT

Wij hebben voor elke kampeerplaats één tweepolige contactdoos voor 6 ampère stroomaansluiting. Op het trekkersveld is geen elektriciteit voorzien. Breng een lang verlengsnoer mee. Indien nodig, breng je ook zelf een koppelstuk mee. Stroomaansluiting van 6 Ampère betekent dat je tegelijkertijd 1380 Watt kan verbruiken. De waterkoker van thuis, een elektrische fornuis, een koelkast of waterkoker die ook thuis in de keuken staan of een elektrische BBQ breng je niet mee want ze vragen een te groot vermogen. Lees hier over de elektriciteit op de camping. 

BETALINGSMOGELIJKHEDEN

Debet- en creditcards, Payconiq, cash.

AFVAL

Afval heeft zijn plaats in de daartoe bestemde vuilnisbakken en containers. Sluikstorten wordt beboet.

HUISDIEREN

Huisdieren zijn toegestaan volgens de voorwaarden beschreven op de website. Het vaccinatieboekje van honden en katten moet in orde zijn. 

VEILIGHEID

 • Op toegangs- en binnenwegen mogen er geen voertuigen parkeren en de snelheidsbeperking van 5 km/u wordt gerespecteerd.
 • Kampvuur en barbecue is volgens de voorwaarden op onze website. Zorg er steeds voor dat enige blusmogelijkheid zoals een emmer met water voor kleine interventies voorhanden is.
 • Kook- en verwarmingstoestellen zijn zo opgesteld dat zij alle veiligheidswaarborgen bieden. Zij staan op een goed geventileerde plaats en op een warmtebestendige plaat.
 • Wij volgen dagelijks de waterstand van de Ourthe en het weerbericht op. Bij risico op overstroming, evacueren wij het kampeerterrein. U volgt dan de instructies van de campingverantwoordelijke op.

PORTRETRECHT (RECHT OP AFBEELDING)

U verleent toestemming aan camping Les Murets, evenals aan elke door camping Les Murets aangestelde persoon, om u te fotograferen, op te nemen of te filmen tijdens uw verblijf bij camping Les Murets en om genoemde beelden, geluidsopnamen, video’s en opnames naar eigen goeddunken via welk middel of medium dan ook te gebruiken (in het bijzonder op de websites of internetpagina’s van camping Les Murets – waaronder Facebook en Instagram-, in presentatie- en promotiematerialen van camping Les Murets en in reisgidsen of toeristische gidsen). Deze toestemming geldt zowel voor uzelf als voor enige andere persoon die zich in uw gezelschap bevindt. De toestemming heeft als enig doel reclame-uitingen en media-activiteiten van camping Les Murets mogelijk te maken en zal op geen enkele wijze afbreuk doen aan uw goede naam. Deze toestemming wordt belangeloos verleend, in om het even welk land en voor de duur van 5 jaar. Als u deze toestemming niet wilt geven dient u dat bij aankomst duidelijk te maken.

GEBRUIK PERSOONSGEGEVENS & INFORMATIE

De informatie die je ons verstrekt bij je bestelling wordt niet doorgegeven aan derden. Deze informatie wordt door camping Les Murets als vertrouwelijk beschouwd en wordt enkel gebruikt door de interne diensten van camping Les Murets voor de verwerking van je bestelling en om de communicatie en het aanbod van diensten voorbehouden voor de klanten van camping Les Murets te personaliseren in functie van je belangstelling.

GESCHIL

Iedere eventuele klacht betreffende de non-conformiteit van de dienstverlening ten opzichte van de contractuele verbintenissen dient schriftelijk, per post of e-mail, te worden ingediend bij de beheerder van camping Les Murets. In geval van een geschil kun je op de volgende wijze contact met ons opnemen: verstuur een aangetekende brief met ontvangstbevestiging aan de beheerder van camping Les Murets.

WEBSITE 

Check onze website www.lesmurets.be 

RESERVEREN

HOME         

 

Reacties zijn gesloten.